Croeso i siopinc.com, ar y safle yma cewch gylfe i weld braslun or hyn sydd ar werth gennym yn ein siop yn Stryd Y Bont, Aberystwyth. Bwriad y wefan yw rhoi syniad i chi or math o nwyddau rydym yn gwerthu, rhoi cyfle i chi ddarllen adolygiadau ar amrywiaeth o lyfrau a CDs, eich hysbysu o unrhyw ddigwyddiadu arbennig rydym yn cynnal ee sesiwn arwyddo, lansiad neu ffair lyfrau, eich hysbysu o unrhyw gynigion arbennig sydd gennym, neu eich hysbysu o unrhyw stoc newydd syn cyrraedd y siop, derbyn ein cylchlythyr chwarterol drwy e-bost ynghyd a rhoi ychydig o hanes y siop i chi ac wrth gwrs cyfle i chi rhoi ychydig o adborth i ni!Sefydlwyd siop inc yn mis Mai 2004, agorywd y drysau yn swyddogol ar Ddydd Sadwrn y 24ain wedi rhai misoedd o weld y syniad cychwynol yn troi mewn i realiti. Ers y dyddiau cynnar maer busnes wedi datblygu ac esblygu yn barahol, fel y mae dal i wneud. Ein nod or cychwyn oedd gwerthu amrywiaeth eang o nwyddau Cymraeg/eig yn cynnwys llyfrau, cardiau cyfarch, crysau-t a chwys, crefftau ac anrhegion, rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod ein cynnyrch yn cael ei gynhyrchu yma yng Nghymru (er nad yw hyn bob amser yn bosib) ac rydym bob amser yn chwilio am gyflenwyr newydd.

Maer ystod nwyddau rydym yn gwerthu wedi newid ac ehangu dros y pedair mlynedd ddiwethaf, wrth grwydro trwyr wefan cewch syniad or hyn sydd gennym i gynnig. Cofiwch os hoffech unrhyw wybodaeth ychwanegol yn ymwneud ag unrhywbeth ar y wefan yma mae croeso i chi gysylltu a ni, cliciwch ar y botwm cyswllt, gallwch anfon ebost neu godir ffn ac mi wnewn ein gorau ich cynorthwyo. Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth postio cenedlaethol a rhyngwladol os ydych am archebu unrhwyebth.Ffeiriau ac Digwyddiadau

Yn ogystal a masnachu drwyr siop rydym hefyd yn mynychu amrywiaeth o ffeiriau / digwyddiadau allanol, rydym yn cynnal ffeiriau llyfrau mewn ysgolion meithrin, cynradd, uwchradd ac amryw o gymdeithasau, o dro i dro rydym yn mynychu marchnadoedd a sioeau arbenigol e.e. Marchnad Nadolig Pontrhydfendigaid, Marchnad Nadolig Aberystwyth. Os oes gennych ddiddordeb cynnal ffair neu ddigwyddiad arbennig mae croeso i chi gysylltu ni i drafod mwy! Pan rydym yn cynnal ffair mewn ysgol neu gymdeithas elusennol rydym yn cynnig telerau arbennig fel bod yr ysgol / elusen hefyd yn elwa or digwyddiad.

LlyfrauPrif stoc y siop yw llyfrau, rydym yn gwerthu amrywiaeth eang o deitlau sydd yn cael eu rhyddau gan y gweisg Cymreig gyda theitlau newydd yn cyrraedd y siop yn ddyddiol. Trwy glicio ar nwyddau ac yna llyfrau cewch syniad or amrywiaeth llyfrau sydd gennym mewn stoc.

Mae gennym adran blant arbennig yn y siop syn cynnwys amrywiaeth eang o lyfrau gan gynnwys llyfrau bwrdd, stori, llyfrau i ddarllenwyr cynnar ac ifanc yn ogystal a llyfrau i hybu sgiliau iaith a llythrennedd plant ar gyfer Cymraeg iaith gyntaf a dysgwyr. Rydym wedyn yn symud ymlaen yn naturiol at yr arddegau gyda dewis da o nofelau cyfoes ar gyfer bechgyn a merched, nifer fawr gan awduron Cymraeg a rhai yn addasiadau o glasuron Saesneg. Maer adran ffuglen yn gyfoethog iawn erbyn heddiw gyda dewis da o nofelau at ddant pawb ar gael, yn amrywio o waith gan rhai o awduron mwyaf adnabyddus a sefydlog Cymru i nofelau cyfoes mentrus gan awrduron newydd ifanc Cymru. Cofiwch gadw lygad ar ein adolygiadau a Nofel y Mis i weld beth sydd ar gael! Yn yr un modd maer adran cofiannau a hunangofiannau yn gyfoethog iawn gydag amrywiaeth o sr ac enwau adnabyddus Cymru wedi cyhoeddi hunangofiannau yn y blynyddoedd diwethaf. Rydym fel Cymryn enwog am ein beirdd ac eto does dim diffyg yn yr adran yma gyda nifer fawr o gyfrolau barddoniaeth ar gael ym amrywio o gasgliadau gan feirdd unigol i gasgliadau amrywiol. Adran arall o lyfrau syn bwysig yn y siop yw hanes a diwylliant, yma yng Ngheredigion mae gennym gyfoeth o hanes, diwylliant a lln gwerin ac mae nifer o gyfrolau Cymraeg a Saesneg ar gael i bori trwyddo yn amrywio o hanes Dafydd ap Gwilym i Gantrer Gwaelod. Gellir dweud yr un peth am ein hadran Hanes Cymru gydag amryfath o deitlau ar gael ir darllenwr, dymar adran lle ceir y dewis pennaf or math o lyfr sydd ar gael, maen amrywio o lyfrynnau bach syn cynnwys pigion o hanes y genedl i lyfrau mawr arbenigol ar un agwedd on hanes i lyfrau mawr bwrdd coffi syn rhoi braslun or hanes ir darllenydd trwy llun a gair gwledd yn wir!

Mae hefyd gennym adran Saesneg yn y siop syn canolbwyntio ar y cynnyrch mae;r gweisg Cymreig yn cyhoeddi trwyr Saesneg, o fewn yr adran fach yma gwelir y dewis mwyaf amrywiol o bosib gyda teitlau.

Os ydych yn chwilio am deitl arbennig neu os nad oes gennym stoc or llyfr hoffech brynu mi wnawn ein gorau iw gyflenwi i chi mor fuan a phosib!

Cardiau Cyfarch.Rydym yn gwerthu amrywiaeth fawr o gardiau cyfarch ar gyfer pob achlysur yn amrywio o gardiau wediu argraffu i waith llaw o Gymru neu brintiadau gan atristiaid adnabyddus a chardiau ffotograffiaeth. Rydym hefyd yn medru cymryd archebion ar gyfer cardiau personol a gwahoddiadau priodas / parti. Rydym hefyd yn darparu cardiau ar gyfer adegau arbennig or flwyddyn megis Sul Y Mamau / Tadau, Pasg, Santes Dwynwen, Dydd Gwyl Ddewi, llwyddiant arholiadau a graddio. Maer Nadolig yn amser arbennig or flwyddyn a rydym bob amser yn ymdrechu i ddarparur dewis gorau o gardiau gan gynnwys pecynnau cymysg, gan gynnwys rhai sydd yn cyfrannu tuag at elusennau megis LATCH ac Ymchwil Cancr, cardiau unigol ac wrth gwrs rhai arbennig ar gyfer y teulu.

change language